مخازن تحت فشار
مخازن تحت فشار

مخازن تحت فشار تجهیزات پر کاربردی هستند که برای نگهداری از مایعات و گازها مورد استفاده قرار می گیرند

هوزینگ فیلترهای صنعتی
هوزینگ فیلترهای صنعتی

هوزینگ فیلترهای صنعتی که به آن محفظه هم گفته می شود وظیفه حفاظت از فیلتر را بر عهده دارد.

فیلتر مگنت
آشنایی با فیلتر مگنتی یا فیلتر مغناطیسی

فیلتر مگنتی راهکاری مناسب در زمینه پیشگیری از رسوب گذاری در دستگاه های مرتبط با آب است