راکتور ازمایشگاهی
راکتور ازمایشگاهی

راکتور آزمایشگاهی دستگاهی برای تبدیل مواد اولیه خام از طریق واکنش های شیمیایی به محصولات نهایی هست